Θέσεις πολιτισμού in Αθήνα

Θέσεις και αρχές φορέων για τον πολιτισμό

Θέσεις της ΕΕ για το πολιτισμό

Οι θέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης συνοψίζονται στα ακόλουθα Ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΕΕ επιδιώκει να διαφυλάξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και να την κάνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς και να στηρίξει και να προωθήσει τον ευρωπαϊκό κλάδο της τέχνης και της δημιουργίας.

Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πολιτισμό συνοπτικά Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: σε αυτούς ανήκουν, για παράδειγμα, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία των πολιτιστικών θεσμών διαφόρων χωρών ή η κινητικότητα… Read more »